Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Smarta offentliga miljöer

Diarienummer 2016-03894
Koordinator Lunds kommun
Kommunkontoret
www.lund.se
Projektledare Anders Trana
Bidrag från Vinnova 1 980 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2017
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stärka Lunds och Malmös förmåga att använda innovativa IoT-lösningar för att utveckla och effektivisera verksamheterna och vara test-arena åt svensk IoT industri, specifikt med inriktning mot offentliga miljöer. Målet är att skapa tjänster, metoder och processer som kan kopieras och användas av andra offentliga organisationer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer dels att effektivisera processen kring hur offentliga verksamheter får ut innovativa IoT- lösningar i verksamheten och dels genomföra två konkreta projekt inom det valda tematiska området. Inomhusprojektet förväntas leverera en unik lösning kring individanpassad inomhusmiljö. Utomhusprojektet förväntas leverera en unik lösning för flödesmätning för att underlätta stadsplanering. Projektet är ett första steg i en gemensam satsning på IoT- tjänster inom området och kopplar väl mot pågående arbete och strategier inom både Lunds kommun och Malmö kommun.

Planerat upplägg och genomförande

Med stöd från ledande aktörer inom såväl industri som akademin, kommer projektet ta fram nya innovationsprocesser som tar sin utgångspunkt i agila metoder och förbättra teknik- och affärsval hos den offentliga verksamheten. Samtidigt stärker man möjligheterna för privata aktörer att förstå behov hos offentlig verksamhet. Man kommer dessutom i två praktiska projekt att arbeta för att ta fram öppna lösningar och infrastruktur för att kunna öppna upp möjligheterna för fler aktörer att agera och skapa nya och innovativa IoT tjänster.


Kontakt

 
  • Vilgot Claesson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss